Vakature Vastetermynpos (3 jaar) – NG Somerset-Oos

Vakature Vastetermynpos (3 jaar) – NG Somerset-Oos

Kerknuus:

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE SOMERSET-OOS
Stuur alle eposse aan ngkso@telkomsa.net Klik hier vir aanlyn weergawe…
NG Kerk Somerset-Oos
Vakature Vastetermynpos (3 jaar)

Gemeenteprofiel:

 • Somerset-Oos is ‘n dorp-en-plaas gemeenskap in die Oos Kaap. Ons lê tussen Cookhouse (25km) en Pearston (56 km). Ons het ‘n groot boerderygemeenskap: skaap, bees, bok, wild, melk en besproeiings.
 • Die gemeente bestaan uit 9 dorpswyke en 7 plaaswyke en is die afgelope nege maande deur ʼn brugleraar bedien.
 • Ons ressorteer onder die Ring van Albanië
 • Die gemeente het ongeveer 726 belydende en 258 dooplidmate.
 • ’n Beduidende groep van ons lidmate is jonger gesinne in die ouderdomsgroep 30-50j.
 • Die gemeente beskik oor ’n pragtige kerkgebou en terrein, kerkkantoor, twee kerksale, ’n teekamer, kategeselokale en ’n pastorie.
 • Die gemeente het twee leraarsposte.

Gemeentedroom:

Die gemeente is die afgelope tyd deur ’n brugproses en besef dat die toekoms nie ’n blote voortsetting van die verlede kan wees nie. Ons wil saam fokus op Christus wat die Hoof van sy Kerk is. Elke lidmaat is vir ons belangrik en ons wil graag ruimtes skep waar God in en deur ons sy koninkryk sal laat kom. Ons bid dat die Here vir ons ‘n toegewyde kind van Hom sal stuur wat ons kan lei in hierdie nuwe begin saam met Hom. Sondageredienste is vir ons kosbaar. Aangesien ons groot afstande moet aflê is dit vir ons belangrik om as God se familie by mekaar te kom en aktueel en prakties uit die Skrif gevoed te word.
Ons benodig begeleiding met pastorale versorging, visionering vir die toekoms en begeleiding met ons gemeenteroeping.

Ons droom…
Om ’n gemeente te wees wat ervaar dat ons deur God gestuur is om in Christus ‘n herstelde gemeenskap te bou deur:

 • Afhanklik
 • Gasvry en
 • Relevant te lewe 
 • Om Woordverkondinging en aanbiddingsgeleenthede te skep vir die gemeente en gemeenskap.
 • Om die bediening aan en deur ons huidige lidmate uit te brei sodat alle besoekers (oud en jonk) vanuit ons gemeenskap en verder, welkom sal wees en ingesluit kan word.
 • Om oor grense heen hande te vat met alle gelowiges en met ons gawes en fasililteite ‘n  verskil te maak in die gemeenskap.

Leraarsprofiel:

 • Vastetermynpos vir 3 jaar. Ons soek na ’n leraar wat die Here liefhet en ’n lewende verhouding met Hom het.
 • Gelegitimeerdes van die NG Kerk wat ampspligte sal nakom soos omskryf, met Artikel 9 van die Kerkorde as riglyn.
 • Iemand met ’n gawe vir pastorale versorging, wat gemaklik is om alle ouderdomme te bedien en toe te rus om hul gawes uit te leef binne die visie van die gemeente.
 • Iemand wat gemaklik is met die gebruik van sosiale media en multimedia om die prediking en gemeente-aktiwiteite te ondersteun.

Vergoeding:

‘n Vergoedingspakket binne die raamwerk van die sinodale riglyne (TKVI) word aangebied. Die volledige vergoedingspakket, wat ‘n ruim pastorie insluit, sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word.

Aansoekprosedure:

Hierdie pos is ʼn heerlike uitdaging in die koninkryk van God en ons bid dat die Here vir ons ʼn toegewyde kind van Hom sal stuur wat saam met ons op hierdie ontdekkingsreis sal wil gaan in hierdie nuwe begin saam met Hom.Enige gelegitimeerde wat geroepe voel om by hierdie span aan te sluit word genooi om voor 19 Jan 2022 ’n CV van maksimum vier bladsye en drie referente om dit te ondersteun, te stuur aan: ngkso@telkomsa.net.  Deel kortliks jou eie hart en vaardighede met ons.

Kandidate wat oorweeg word, kan genooi word om te kom kuier vir ’n gesprek, preekbeurt of om ’n skakel na ’n aanlyn/YouTube preek te verskaf.

Diensaanvaarding: April 2022.

Die Pre-advies/Kerkraad behou die reg voor om self ook inligting aangaande die aansoeker in te win.

Vir enige navrae kontak:

 • Mev Jolene du Plessis -042 243 2080 – ngkso@telkomsa.net – Gemeentebestuurder
 • Ds Wicus Venter – 078 800 3353 – Konsulent
 • Ds Enslin van Velden – 0839557327 – enslin.vanvelden@gmail.com – Brugleraar
 • Mnr Prieur du Plessis – 071 977 8233 – Voorsitter van die Kerkraad

Die kerkraad behou die reg voor om geen van die aansoekers aan te stel nie.

Deur die indiening van hul CV’s, gee kandidate toestemming dat die inligting soos vervat in hul CV, onderworpe aan die terme en bepalings van die POPI-wetgewing (Protection of Personal Information Act) deur NG Somerset-Oos gemeente vir die beroepingsproses gebruik kan word.

 

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure
Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie