Voltydse leraarspos

Voltydse leraarspos

Kerknuus:

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE BLOEMVALLEI
Stuur alle eposse aan bloemvallei@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe…
NG GEMEENTE BLOEMVALLEI


VAKATURE:  Voltydse leraarspos:

In biddende afhanklikheid van die Here word aansoeke vir bogenoemde pos ingewag

Gemeenteprofiel:

Bloemvallei is geleë binne die hoewegebiede van Roodewal, Midway en Vallombrosa, sowat 16 km vanaf die middestad aan die oostekant van Bloemfontein.

Die lugmagbasis Bloemspruit, Maselspoort Vakansie-oord heelwat ontwikkelinge langs die Renosterspruit en Modderrivier en enkele plase val binne die gemeentegrense.

Daar is ‘n gevestigde jeugbediening naamlik Goeie Nuus Aksie (vir laerskoolkinders), Kleuterkerk en Kategese.  Die Gemeente bestaan uit 220 belydende lidmate en 90 dooplidmate en 15 besoekers.

Leraars/Werksprofiel

 • Bedieningsgeleenthede volgens artikel 9 van die Kerkorde
 • ‘n Wedergebore, Geesvervulde man/vrou van God met integriteit en ‘n onbesproke karakter, ‘n liefdevolle en minsame persoon met ‘n passievolle uitlewing van sy/haar roeping.  ‘n Liefde vir God en vir die mense van die Gemeente.
 • ‘n Passie vir die Skrifgetroue, aktuele en entoesiastiese verkondiging van die Woord tot opbou van die lidmate vir hulle dienswerk.
 • ‘n Passie vir evangelisasie deur getuienis, omgee en betrokkenheid by die talle kerklos en kerklose mense in die omgewing.
 • Van die aansoeker word Skrifgetroue Woordverkondiging en –standpunte verwag, veral tov die maagdelike geboorte, opstanding, hemelvaart en weerkoms van Jesus Christus en dat Hy die enigste Verlosser van die wêreld is, wat entoesiasties aangebied word en geestelike groei bevorder.  Ook dat Hy wonderwerke gedoen het en dat die duiwel bestaan.  Hy/sy moet ook al die dwaalleringe van die Algemene Sinode tov bg verwerp, asook die standpunte van 2019 tov selfdegeslagverhoudinge.
 • Iemand wat geheg is aan die gereformeerde leer en die belydenisskrifte van die kerk.
 • Die aansoeker moet kennis neem daarvan (1) dat Bloemvallei Gemeente teen die 2019 AS besluit oor Selfdegeslagverhoudings is en (2) dat ons ‘n ernstige probleem het met die NG Kerk se teologiese opleiding by die 3 teologiese fakulteite. (3) Ons wil ook graag hê dat die VS die band met die AS losmaak volgens artikel 37.  Ons het beskrywingspunte t.o.v  bg. 3 sake ingedien vir die volgende Vrystaatse Sinodesitting.
 • Die opbou van die Gemeente deur persoonlike besoeke van lidmate.
 • Alle ouderdomsgroepe met liefde behandel.
 • Goeie menseverhoudinge en ‘n Spanbouer wat gemaklik klein en groot groepe kan lei tot die opbou van die Gemeente as ‘n hegte eenheid.
 • Beskik oor eie vervoer wat ook op plaaspaaie gebruik kan word.

Vergoeding en voordele:

Onderhandelbaar met die Sinodale skaal as riglyn.  Die volgende byvoordele word voorsien:

 • Gratis huisvesting (ruim pastorie met munisipale dienste)
 • Motortoelaag
 • Pensioen- en mediese subsidie
 • Selfoontoelaag en landlyn.
 • Vergoeding volgens Sinodale skaal tot maksimum kerf 9

Aansoeke:

Vra aansoekvorm aan en voltooi dit.  U aansoek moet ‘n verkorte CV en minstens drie referente asook kontaknommers insluit.  Stuur asseblief per e-pos aan die NG Gemeente Bloemvallei by bloemvallei@gmail.com bevestig ook ontvangs van u aansoek met die Skriba van die Kerkkantoor.  Aansoekers wat die kortlys haal, sal genooi word vir ‘n onderhoud en moontlik ‘n preekgeleentheid.  Indien u getroud is, sal u gade welkom wees om die onderhoud by te woon.

 Sluitingsdatum vir aansoeke:  30 Augustus 2021

 Datum van indienstreding:  01 Desember 2021

 Navrae:  Ds. Henk Taute 051-4417724/083 3382118

                 Alet van Aardt 051-4417794/082 4108341

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

 

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure
 / Vrywaring / Popia
Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie