Vakature: Bedryfsbestuurder (NG Garsfontein)

Vakature: Bedryfsbestuurder (NG Garsfontein)

NG Garsfontein

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE GARSFONTEIN
Stuur alle eposse aan admin@nggars.org.za Klik hier vir aanlyn weergawe...
NG Gemeente Pretoria Garsfontein
Vakature: Bedryfsbestuurder

Vergoeding: {BRUTO R28 000-00 pm of R360 000-00 pj} Onderhandelbaar plus 'n dertiende tjek

Persoonlike vereistes:
Die posbekleër moet oor die volgende beskik:
 • Bewese bestuurs-, administratiewe, koördinerings- en rekenaargebruikservaring.
 • 'n Hart vir die evangelie en die eiesoortige aard van die kerk.
 • Die vermoë om op gelyke voet met leraars te verkeer.
 • Goeie kommunikasie vermoë en vaardigheid om konflik op'n volwasse en empatiese wyse te hanteer.
 • Vermoë om eie inisiatief te gebruik, selfbestuur toe te pas en taakgedrewe die gemeentevisie na te volg.
 • Visioenêr en strategies kan dink en idees kan genereer.
 • Die vaardigheid om binne spanverband te werk en ook, waar nodig, leiding te gee.
 • 'n Lidmaat van die Gemeente asook lid van Gemeenteraad wees of word.
Pligte:

Fasiliteite en batebestuur:
 1. Is saam met die Bate-instandhouding bediening verantwoordelik vir die bestuur, instandhouding en ontwikkeling van gemeente bates, met die oog daarop om ons gemeenskap daardeur te bereik en te bedien.
  • Opdatering van bateregister, versekering- en instandhoudingsbegrotings, sowel as terugvoer op die uitvoering van beplande instandhouding en die gebruik van die begroting.
  • Weeklikse inspeksie van bates en fasiliteite om skade, veiligheid en instandhouding te monitor.
  • Bestuur die hulppersoneel om toe te sien dat instandhouding gedoen word, tuine en fasiliteite weekliks skoon gemaak word en alle veiligheids aspekte opgevolg word (ligte vervang, teëls wat los is te vervang, ens).
  • Verseker gebou en toerusting voldoen aan alle gesondheids en veiligheidswetgewing soos benodig vir openbare geboue.
  • Bestuur en implementeer alle besluite geneem deur die GR in verband met geboue en fasiliteite, insluitende die saamstel van taakbeskrywings (omvang van werk), koste verkrygings, en implementering van projekte soos geïdentifiseer.
 2. Hanteer die verhuring van eiendom van die gemeente.
 3. Hanteer die oop- en toesluit van Gemeentesentrum gedurende kantoorure en weeksaande.
 4. Behartig klankstelsel tydens dienste op weeksdae.
Administratiewe funksies en koördinering van bedieninge:
 1. Dien as skakel tussen die leraars en gemeente en woon die weeklikse leraarsvergadering by. 
 2. Koördineer en ondersteun die onderskeie bedieninge, aksies en programme van die gemeente.
 3. Tree op as Skriba by die volgende vergaderings: Gemeenteraad, Dagbestuur, Diensverhoudingbediening, Fondsebediening en Bate-instandhouding bediening.
 4. Woon vergaderings van die ander bedieninge op uitnodiging by. Let asb. daarop dat vergaderings hoofsaaklik na-ure geskied.
 5. Kan op versoek op ’n rotasie basis dien as Skriba van die Ring van Pretoria Faerie-Glen.
Algemene menslike hulpbronbestuur:
 1. Ondersteun en lei die personeel wat in diens van die kerk is, ondermeer die Finansiële beampte, Administratiewe beampte, Naweekkoster, Skoonmaker en Tuinhulp om te verseker dat die kerkkantoor en daaglikse operasionele bedrywighede van die gemeente optimaal funksioneer.
 2. Verantwoordelik vir die administratiewe funksies rondom werwing, keuring en indiensneming.
 3. Verseker dat Gemeenteraadsbesluite wat die kerkkantoor en gemeente raak, uitgevoer word en terugvoer aan die Gemeenteraad verskaf word.
 4. Verantwoordelik vir alle aankope van skoonmaakmiddels en gebruiksartikels vir instandhouding van die gemeente se fasiliteite.
 5. Take en pligte soos vereis in die Administrasie en Bestuursbeleid van die gemeente.
Strategiese inisiatiewe:
 1. Genereer nuwe idees, neem deel aan strategiese bestuursaktiwiteite en die implementering van die strategiese plan.
Kwalifikasies en ondervinding:
 1. Ervaring in 'n Menslike Hulpbronbestuuromgewing of Gemeenteverband sal ʼn aanbeveling wees.
 2. Toepaslike Tersiêre kwalifikasie is 'n aanbeveling.
Werksure: Voldag

Navrae:
Rig asseblief u aansoek met CV aan die Voorsitter Gemeenteraad, NG Gemeente, Pretoria-Garsfontein,
E-posadres: admin@nggars.org.za
+27 12 361 3618 - Kerkkantoor

Sluitingsdatum: 24 April 2023 om 13:00

 

KERKNUUS...nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523
Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure
Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie