DUTCH REFORMED CHURCH KGALAGADI (DRCB Botswana)

DUTCH REFORMED CHURCH KGALAGADI (DRCB Botswana)

Kerknuus:

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens DRC KGALAGADI
Stuur alle eposse aan tcdutoit@icloud.com Klik hier vir aanlyn weergawe..
DUTCH REFORMED CHURCH KGALAGADI (DRCB Botswana)

Ons is biddend in afwagting op ‘n predikant wat die roeping van die Here ontvang om, as VRYWILLIGER, voltyds saam met ons in die Here se diens te kom staan. Ons is oortuig daarvan dat die Here reeds besig is om iemand voor te berei om hierdie geloofstap te neem.

Gemeente:

Die gemeente as geheel is geleë in die heel suidwestelike hoek van Botswana, in die Kgalagadi semi-woestyn. Die gemeente

 • Het  ʼn geografiese deursnee van 480 kilometer;
 • Is ingedeel in drie wyke, met ‘n gesamentlike lidmaattal van ongeveer 318 volwasse en 212 dooplidmate;
 • Die oorgrote meerderheid van lidmate leef in groot armoede en oorleef deur bestaansboerderye in ongenaakbare semi-woestyn omstandighede;
 • Besit vyf kerkgeboue (eredienste word meesal deur kerkraadslede behartig);
 • Bestaan uit ongeveer 95% Afrikaanssprekend lidmate, alhoewel eredienste op Tsabong hoofsaaklik in Engels aangebied word;
 • Is die inisieerder en visiedraer van vier (4) Vroeë Kinderontwikkeling-speelgroepe (Struizendam, Bokspits, Vaalhoek en Rappelspan);
 • Het ‘n gevestigde bediening onder voor- en laerskoolkinders uit die gemeenskap van Tsabong, ongeveer 130 in getal. Op Werda is daar ook ‘n groeiende jeugbediening.

Verantwoordelikhede:

 • Om die DRCB Kgalagadi (Tsabong), in samewerking met die kerkraad, te lei in die vervulling van die gemeentelike missie:
 • Om God te verheerlik deur:
  • luisterend en doelbewus sy wil in alles te soek;
  • sy Heerskap sigbaar te maak deur individueel en as gemeente sy wil te gehoorsaam;
  • sigbare onderlinge eenheid en liefdevolle verhoudings as van die aller grootste belang te beskou;
  • doelbewus ’n verskil te maak in ons konteks, gemeenskap en die wêreld;
  • leiers wat self navolgers van Christus is;
  • ons identiteit, as God se gestuurdes, al meer te verstaan en te leef.
 • Die vervulling van alle leraarspligte.
 • Die primêre fokus van die bediening sal op Tsabong gevestig wees.
 • Minstens drie keer per jaar word die bediening van sakramente, hou van wykskerkraadsvergaderinge en toerusting van kerkraadslede ook by die Bost- en Werda-Kokotsha-wyke aangebied/gehou.

Kwalifikasies:

 1. ‘n Eerlike roeping deur die Here om hierdie gemeente en gemeenskappe wat onder armoede gebuk gaan, in buitengewone en uitdagende omstandighede te bedien.
 2. Geordende predikant van die Ned Geref Kerk (dienend of emeritus). Aangesien die predikant as vrywilliger sal funksioneer, is dit nie nodig om as leraar van die DRCB bevestig te word nie.
 3. Vlot Afrikaans- en Engelssprekend. Setswana-magtigheid sal ‘n pluspunt wees.
 4. ‘n Oortuiging van die missionale karakter van die kerk, asook die gestuurdheid van elke individuele gelowige.
 5. ‘n Skrifbeskouing in lyn met die Drie Formuliere van Eenheid en nie beïnvloed deur die huidige moderne teologiese strominge in die Ned Geref Kerk nie.
 6. Moet gemaklik as deel van ‘n span kan funksioneer, met agting vir die rol wat die kerkraad speel in die leiding van die gemeente.

Vergoeding:

 • Vanweë die finansiële omstandighede van die gemeente kan GEEN vergoeding aangebied word nie. Die leraar sal afhanklik wees van sy/haar eie finansiële ondersteuningsbasis vir persoonlike, asook bedieningsbehoeftes;
 • Gratis pastorie word verskaf (drie-slaapkamer dupleks, 100 vk. m in totaal, asook gratis water en elektrisiteit.

Vir meer inligting kontak:

 • Gerald Steenkamp (+267-73-422-007) – voorsitter van Tsabong-kerkraad
 • Kosie Steenkamp (+267-73-588-234) – voorsitter van Kgalagadi-kerkraad
 • Wilhemina Phiri (+267-72-733-416) – skriba van Tsabong-kerkraad
 • Ds TC du Toit (+27-79-511-4811 / +267-72-879-653) – vorige vrywillige leraar
 • Epos:  tcdutoit@icloud.com

Aansoeke sluit:span>   30 September 2021

LET WEL:  Aanstelling sal afhanklik wees van verkryging van verblyfspermit in Botswana.

 

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure
Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie