VAKATURE: LERAAR

VAKATURE: LERAAR

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE WITPOORTJIE
Stuur alle eposse aan witpoortjie.ng@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe…
NG GEMEENTE WITPOORTJIE

VAKATURE:  LERAAR
(VASTE TERMYNPOS [KONTRAKPOS] VIR DRIE JAAR)

GEMEENTE PROFIEL:

 • Witpoortjie is ‘n voorstedelike gemeente geleë in die weste van Gauteng en is deel van die Ring van Roodepoort (Sinode Goudland).
 • Die gemeente is ‘n stedelike eenmansgemeente (pastorale gemeente)
 • Van karakter is die gemeente sterk behoudend met Gereformeerde spiritualiteit en stel ‘n hoë premie op skrifgetroue prediking.
 • Die gemeente is ‘n tipiese stedelike gemeente en bestaan grootliks uit ouer persone.

LERAARSPROFIEL:
In aansluiting by ampspligte soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde, moet die leraar …

 • Iemand wees wat die Here liefhet en ‘n roeping het om in Sy diens te staan.
 • Entoesiasties wees oor Gereformeerde skrifgetroue prediking.
 • ‘n Gelegitimeerde van die NG Kerk wees.
 • Pastorale versorging as belangrik ag.
 • Leiding kan neem en met die Kerkraad en gemeente as span kan saamwerk.
 • Rekenaartegnologie en ander digitale media in sy bediening kan gebruik.
 • Jeug kan inspireer om betrokke te wees by die kerk, maar wat ook die behoeftes van ouer mense kan aanspreek.

VERGOEDING:

 • Vergoeding en byvoordele sal tydens ‘n onderhoud verstrek word.
 • Die gemeente beskik nie oor ‘n pastorie nie.  ‘n Behuisingstoelaag word voorsien.

AANSOEKE:

 • Volledige CV met drie toepaslike referente (elektronies) aan die Skriba
 • Geselekteerde kandidate moet beskikbaar wees vir onderhoude in die week en ‘n preekbeurt op Sondag.

SLUITINGSDATUM:   31 Julie 2021

DIENSAANVAARDING:   1 Januarie 2022
 
NAVRAE:

Skriba:  witpoortjie.ng@gmail.com
Leier ouderling:  P. Coetzer (082 789 6288) of philip.coetzer@seeff.com

Die Kerkraad hou hom die reg voor om nie ‘n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.
 

 

Comments are closed.
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure