Vakature: Voltydse leraar

Vakature: Voltydse leraar

Kerknuus:

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE PETRUS STEYN
Stuur alle eposse aan ngpetrussteyn@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe…
NG GEMEENTE PETRUS STEYN

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 16 Julie 2021

GEMEENTEPROFIEL: Die NG Gemeente Petrus Steyn is ’n plattelandse gemeente, geleë in die Noord-Oos Vrystaat, ongeveer 200 km vanaf Johannesburg via die R59 en 280 km vanaf Bloemfontein. Die gemeente is in 1914 gestig en bestaan reeds deur die genade van die Here, vir die afgelope 106 jaar. Die gemeente bestaan uit ongeveer 220 belydende- en 40 dooplidmate, wat verdeel is in 5 plaaswyke en 8 dorpswyke.  Daar is ’n aftree-oord in die gemeente asook ’n goeie laerskool en uitstekende hoërskole met koshuise in Heilbron (44 km), Reitz (35 km) en Bethlehem (90 km). Die gemeente ondersteun Skrifgetroue vernuweing en verandering.
 
LERAARSPROFIEL EN AMPSPLIGTE: Die volgende is vir die kerkraad baie belangrik:

  •  Die aansoeker moet in ‘n innige verhouding met die Here leef en oortuig wees van die roeping van die Here om as leraar diensbaar te wees in die gemeente.

  • Van die aansoeker word Skrifgetroue Woordverkondiging en -standpunte verwag,  veral tov die maagdelike geboorte, opstanding, hemelvaart en weerkoms van Jesus Christus en dat Hy die enigste Verlosser van die wêreld is, wat entoesiasties aangebied word en geestelike groei bevorder.  Ook dat Hy wonderwerke gedoen het en dat die duiwel bestaan. Hy/sy moet ook al die dwaalleringe van die Algemene Sinode tov bg verwerp, asook die standpunte van 2019 tov selfdegeslagverhoudinge.

  • Iemand wat geheg is aan die gereformeerde leer en die belydenisskrifte van die kerk.

  • Iemand vir wie veral huisbesoek en ander pastorale besoeke belangrik is.

  • Iemand wat lief is vir jeugbedieng en aanklnak vind by die jeug.

  • Iemand wat lief is vir lofprysing waar gebruik gemaak word van die orrel en alternatiee begeleiding.

  • Die aansoeker moet ‘n aanvoeling hê vir die plattelandse bediening in die Vrystaat en meelewend wees in die wyer gemeenskap.

  • Iemand wat begrip het vir die uitdagings wat die landbou hedendaags beleef en die invloed daarvan op lidmate en die totale gemeenskap.

  • Moet ook kennis neem dat Petrus Steyngemeente ’n dolerende gemeente is met al die implikasies daarvan.

VERGOEDING: Pakket onderhandelbaar, wat ‘n ruim pastorie wat beskikbaar is vir inwoning, insluit.
 
AANSOEKE: Aansoeke moet vergesel word van ‘n CV wat nie langer as drie bladsye is nie, met kontakbesonderhede van ten minste twee verwysings sowel as ‘n stem/video opname van twee preke. Rig aansoeke aan:
 
E-pos: ngpetrussteyn@gmail.com
 
Tel/Faks: 058 8713260
 
NAVRAE:
 
Kontrakleraar – Stephen Heyns, 083 231 7556  
Leierouderling – Mike Botha, 0724277364
Skriba – Danette van der Westhuizen – 079 894 5072
 

Die Kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.

 

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure
Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie