VAKATURE: LERAAR (Onbepaalde Termynpos)

VAKATURE: LERAAR (Onbepaalde Termynpos)

Kerknuus:

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE MARBLE HALL
Stuur alle eposse aan ngkmhall@lantic.net Klik hier vir aanlyn weergawe…

NG GEMEENTE MARBLE HALL

VAKATURE:  LERAAR

(Onbepaalde Termynpos) 

GEMEENTE PROFIEL:

 • Ons gemeente is ‘n tipiese plattelandse eenmansgemeente geleë in die middedorp van Marble Hall in Limpopo en is deel van die Ring van Middelburg (Mpumalanga) (Oostelike Sinode).
 • Ons het tans 400 lidmate, waarvan 329 belydend is.
 • Van karakter is die gemeente sterk behoudend met Gereformeerde spiritualiteit en stel ‘n hoë premie op skrifgetroue prediking.

LERAARSPROFIEL:
‘n Gelegitimeerde leraar van die NG Kerk wat begrip en liefde toon vir ‘n plattelandse gemeenskap se unieke behoeftes en omstandighede.  Die leraar moet:

 • Iemand wees wat, behalwe die pligte vervat in Artikel 9 van die Kerkorde, ‘n energieke motiveerder moet wees wat ons tot ‘n aktiewe dienende gemeente kan lei.
 • Iemand wees wat die Here liefhet en ‘n roeping het om in Sy diens te staan.
 • Iemand wees vir wie Skrifgetroue Bybelse lering voorop staan asook die suiwer Gereformeerde leer.
 • Passievol wees oor die erediens en aanbieding daarvan.
 • Alle aspekte van pastorale versorging is baie belangrik. 
 • Beskik oor leierseienskappe om die gemeente in alle fasette (erediens, kategese, Bybelstudie, gemeentelike bedieninge, ens) te laat groei.
 • Bereid wees om ‘n psigometriese toets af te lê.

VERGOEDING:
As gemeente in proses van herstel wil ons saam die Here vertrou dat ons binne Sinodale-riglyne vir ‘n Vlak 1 of 2-aanstelling sal kan onderhandel.

AANSOEKE:

 • Volledige CV met drie toepaslike referente (elektronies) aan die Skriba
 • Geselekteerde kandidate moet beskikbaar wees vir onderhoude in die week en ‘n preekbeurt op Sondag.

SLUITINGSDATUM:          31 Julie 2021
DIENSAANVAARDING:     1 September 2021

NAVRAE:
Skriba:  ngkmhall@lantic.net
Voorsitter:  Riaan van den Heever (082 550 8907) of riaan@elandsbdy.co.za

Die Gemeenteraad hou hom die reg voor om nie ‘n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

 

KERKNUUS…nuus oor die grenseb>
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure
Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie