Vakature: Geestelike leier – 12 maande diensooreenkoms

Vakature: Geestelike leier – 12 maande diensooreenkoms

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE SKUKUZA
Stuur alle eposse aan steann1@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe…
NG KERK KRUGERWILDTUIN (SKUKUZA)
VAKATURE:  GEESTELIKE LEIER – 12 MAANDE DIENSOOREENKOMS

Gemeenteprofiel:
Die Krugerwildtuin Gemeente is ‘n unieke gemeente, geleë in die personeeldorp van Skukuza, die administratiewe hoofkamp van die Nasionale Krugerwildtuin. As gevolg van veranderinge in die gemeenskap van Skukuza het die gemeente in die afgelope 20 jaar verander van ‘n gemeente met ongeveer 500 lidmate, na ‘n gemeente met ongeveer 60 lidmate. Die gemeente omarm die idee van "small is smart" en streef daarna om ‘n impak in die gemeenskap te hê en ‘n geestelike tuiste te bied aan almal wat wil saam aanbid. Die gemeente sien haarself as ‘n "gemeenskapskerk" en gelowiges van verskeie kerklike agtergronde is welkom en aanbid saam. Engelse eredienste word ook gereeld gehou. Die gemeente het deurgaans God se betrokkenheid op besonderse wyse ervaar en vertrou Hom ook vir die pad vorentoe om die gemeente en Christelike gemeenskap van Skukuza steeds op besonderse maniere te seën en te gebruik.

Deeltydse geestelike leierspos:
Die leraarspos het einde Februarie 2021 vakant geraak, waarna die kerkraad besluit het om ‘n Geestelike Leier vir ‘n periode van 12 maande aan te stel. 

Geestelike Leier Profiel:

 • Die leier is ‘n gelegitimeerde van die NG Kerk.
 • Die leier ervaar ‘n roeping om te bedien in ‘n klein plattelandse gemeente en het entoesiasme en vaardighede om die breë gemeenskap, ook oor kultuur en taalgrense, te bedien en te betrek.
 • Die leier sal die gemeente help om na te dink oor kerk-wees, die gemeente se eie verhaal, omstandighede en konteks te verstaan, aspekte van die verlede te hanteer, en aan te pas en gereed te maak vir die nuwe fase in haar bestaan. Hierdie nuwe fase mag innoverende denke vereis en nuwe bedieningstyle insluit.
 • Opleiding as ‘n brugpredikant sal ‘n voordeel wees, maar is nie verpligtend nie.
 • Die leier moet oor fasiliteringsvaardighede beskik en maklik toeganklik wees, konflik kan hanteer en pastorale versorging verleen.
 • Luister met begrip en sistemiese en integrerende denke is noodsaaklike vaardighede.
 • Artikel 9 van die Kerkorde vorm die basis waarop die pligte beskryf word. Dit sluit in die lei van eredienste (ook Engelse eredienste) en kategese op Sondae en deur die week betrokke te wees by ander gemeente aktiwiteite en pastorale versorging. Die kerkraad onderskei en bepaal saam met die geestelike leier die wyse waarop die verantwoordelikhede in ‘n diensooreenkoms vervat word.
 • Die leier het ‘n bewese rekord van spanwerk, sal kerkraadslede en lidmate bemagtig, deur sy/haar voorbeeld lei, en die pligte in vennootskap met die Ring van Barberton en die Begeleidingsnetwerk van die NG Kerk in Oostelike Sinode aanpak.

Vergoeding:
‘n Totale jaarlikse bedrag van R181 200.00 sal beskikbaar gestel word wat deur die leier en die kerkraad gestruktureer kan word. Gratis huisvesting (insluitend water en elektrisiteit) sal voorsien word maar die leier is self verantwoordelik vir huisraad soos meubels en gordyne asook die verhuisingskoste.

Aansoeke:
Aansoeke geskied per epos en kan gerig word aan Pastor.krugerkerk@gmail.com – dui asb. "Geestelike leier Krugerwildtuin" aan in die onderwerp lyn. Die aansoek moet vergesel word deur die volgende dokumente:

 • Dekbrief, met ‘n breë opsomming van jou agtergrond en ‘n uitlig van eienskappe wat jy reken jou sal help in die uitvoering van die pligte van die pos
 • ‘n Volledige CV
 • ‘n Getuigskrif van ‘n onlangse kollega (opsioneel)
 • Kontakbesonderhede van 2 referente
 • ‘n Aanduiding (nie langer as 1-2 bladsye) hoekom jy geroepe voel om die Krugerwildtuin gemeente te bedien en te begelei in die nuwe fase

Aansoekers moet beskikbaar wees vir evaluering – dit mag beide ‘n aanlyn asook ‘n in-persoon komponent insluit.

SSluitingsdatum:
Vrydag, 21 Mei 2021 om 17:00. Die suksesvolle kandidaat sal verkieslik so gou as prakties moontlik diens kan aanvaar (Julie/Augustus 2021), maar dit is onderhandelbaar in ag genome persoonlike omstandighede.

Navrae:
Konsulent:                        Ds. Sterns Pretorius, sel 082 576 7675, steann1@gmail.com
Dagbestuur kontak:          Piet van Wyk, sel 082 990 5371, piet.vanwyk@sanparks.org
                                         Izak Smit, sel 082 940 4404, smitipj@gmail.com
                                         Linmarie de Klerk-Lorist, sel 082 321 3301, LinmarieDK@Dalrrd.gov.za

Die kerkraad behou die reg voor om nie ‘n aanstelling uit een van die aansoekers te maak nie.

 

 

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie