Vakature: Leraar (Vastetermynpos vir drie jaar)

Vakature: Leraar (Vastetermynpos vir drie jaar)

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE WITPOORTJIE
Stuur alle eposse aan witpoortjie.ng@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe…
NG GEMEENTE WITPOORTJIE

VAKATURE:  LERAAR
(VASTE TERMYNPOS [KONTRAKPOS] VIR DRIE JAAR)

GEMEENTE PROFIEL:

 • Witpoortjie is ‘n voorstedelike gemeente geleë in die weste van Gauteng en is deel van die Ring van Roodepoort (Sinode Goudland).
 • Die gemeente is ‘n stedelike eenmansgemeente (pastorale gemeente)
 • Van karakter is die gemeente sterk behoudend met Gereformeerde spiritualiteit en stel ‘n hoë premie op skrifgetroue prediking.
 • Die gemeente is ‘n tipiese stedelike gemeente en bestaan grootliks uit ouer persone.

LERAARSPROFIEL:
In aansluiting by ampspligte soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde, moet die leraar …

 • Iemand wees wat die Here liefhet en ‘n roeping het om in Sy diens te staan.
 • Entoesiasties wees oor Gereformeerde skrifgetroue prediking.
 • ‘n Gelegitimeerde van die NG Kerk wees.
 • Pastorale versorging as belangrik ag.
 • Leiding kan neem en met die Kerkraad en gemeente as span kan saamwerk.
 • Rekenaartegnologie en ander digitale media in sy bediening kan gebruik.
 • Jeug kan inspireer om betrokke te wees by die kerk, maar wat ook die behoeftes van ouer mense kan aanspreek.

VERGOEDING:

 • Vergoeding en byvoordele sal tydens ‘n onderhoud verstrek word.
 • Die gemeente beskik nie oor ‘n pastorie nie.  ‘n Behuisingstoelaag word voorsien.

AANSOEKE:

 • Volledige CV met drie toepaslike referente (elektronies) aan die Skriba
 • Geselekteerde kandidate moet beskikbaar wees vir onderhoude in die week en ‘n preekbeurt op Sondag.

SLUITINGSDATUM:   31 Julie 2021

DIENSAANVAARDING:   1 Januarie 2022
 
NAVRAE:

Skriba:  witpoortjie.ng@gmail.com
Leier ouderling:  P. Coetzer (082 789 6288) of philip.coetzer@seeff.com

Die Kerkraad hou hom die reg voor om nie ‘n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.
 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure