Vakature: Voltydse Predikant – NG Riversdal-Wes

Vakature: Voltydse Predikant – NG Riversdal-Wes

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE RIVERSDAL-WES
Stuur alle eposse aan bestuurder@riversdalwes.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe…
NG GEMEENTE RIVERSDAL-WES (WES-KAAP PROVINSIE)
Vakature: Voltydse Predikant
Sluitingsdatum: 07 Junie 2022

Gelegitimeerde predikante in die NG Kerk word uitgenooi om aansoek te doen vir die permanente pos van voltydse leraar by die NG Gemeente Riversdal-Wes, Riversdal.
 
GEMEENTEPROFIEL:
NG Gemeente Riversdal-Wes in Riversdal is ‘n gevestigde geloofsgemeenskap in die Suid-Kaap geleë aan die voet van die Langeberge. Riversdal is die hoofdorp in die Hessequa Munisipaliteit en bekend vir skole van uitnemendheid. Daar is twee NG gemeentes op die dorp en ons gemeente bestaan uit sowat 567 belydende lidmate en 123 dooplidmate. Skole en ouetehuise is deel van die bedieningsfokus. Die lidmaat verspreiding verteenwoordig alle ouderdomsgroepe. Die gemeente plaas ‘n hoë premie op spanwerk en samewerking binne die gemeente en breër gemeenskap. Samewerking met ander plaaslike gemeentes, asook skakeling met skole, is belangrik. Die bedieningstyl is gemaklik, inklusief, en verskillende spiritualiteite word akkommodeer. Werksaamhede en verantwoordelikhede word gerig deur die gemeente se strategiese- en jaarplan, fokus areas, projekte, en prioriteite.  Ons beskou onsself as ‘n meelewende en omgee gemeente. Ons gemeente se visie is: “CHRISTUS IS ONS VREUGDE”.
 
LERAARSPROFIEL:
Die geskikte kandidaat sal verantwoordelikheid en aanspreeklikheid vir alle fasette van die bediening en gemeentewerk aanvaar, soos vervat in Artikel 9 van die Kerkorde. Die minimum vereistes waaraan voldoen moet word is die volgende:
 • ‘n Predikant van NG Kerk en bedienaar van die Woord wat die voorgeskrewe legitimasie-verklaring onderteken het. Geen beperking (wetmatig of andersins) om in diens te tree nie.
 • Afrikaanssprekend en Engels vaardig.
 • Geldige bestuurderslisensie.
 • ‘n Minimum van 10 jaar en verkieslik nie meer as 15 jaar ervaring in voltydse gemeente bediening.  Inspirerende, effektiewe Skrifgetroue prediking vir verskillende teikengroepe.
 • Vaardig in interaktiewe bediening in ‘n digitale wêreld en aanlyn bediening.
 • Sterk leierseienskappe, kreatief, georganiseerd, goeie kommunikasievermoë, goeie verhoudingsvaardighede, bewese rekenaargeletterdheid, insig/vaardig in praktiese gebruik van sosiale media platvorms/netwerke, selfdissipline, vermoë om onafhanklik en in spanverband te werk, aanpasbaar en onbesproke integriteit.
 • Bewese leierseienskappe en etiese bestuursvaardighede wat op visionêre wyse toegepas word en in spanverband samewerking bevorder en ander bemagtig.
 • Administratief bekwaam en goed onderlê in algemene gemeente bestuur met spesifieke verwysing na personeelbestuur. ‘n Grondige kennis van die Reglemente en Kerkorde.
 • Doeltreffende finansiële bestuur van ‘n gemeente.
 • Die uitbou van ‘n gasvrye atmosfeer en lidmate intrek en betrek in bedienings.
 • Fokus op onder andere kleingroepe, effektiewe bediening aan gesinne, werkende jong lidmate en ouer lidmate.
 • Sterk pastorale ingesteldheid. Entoesiasme oor pastorale besoeke, ook aan die ouetehuis, hospitale, en verswakte lidmate is ‘n vereiste, asook om hierdie verpligtinge na te kom onder Covid-19 of soortgelyke omstandighede. Die pos vereis dat die aansoeker behoorlik volgens erkende voorskrifte geïmmuniseer moet wees.
 • Bou van verhoudinge met die breër gemeenskap waarbinne die NG Gemeente Riversdal-Wes funksioneer.
VERGOEDING:
Die totale koste van indiensneming (TKVI), insluitend behuising, is onderhandelbaar met die kerkraad volgens sinodale riglyne. Nodige basiese werkfasiliteite word voorsien.
 
AANSOEKE:
Aansoeke moet as volg gedoen word:    
 • ‘n Omvattende CV van nie langer as drie (3) bladsye, afgestem op hierdie pos, asook drie resente onafhanklike referente wat gekontak mag word en hul kontakbesonderhede. Verder moet ‘n gewaarmerkte afdruk van die aansoeker se ID-dokument, kwalifikasies, en geldige bestuurderslisensie die aansoek vergesel.
 • ‘n DEKBRIEF, nie langer as twee (2) bladsye nie, waarin u meer deel oor uself, die spesifieke bydraes wat u kan lewer, en u passies. Stawende bewyse oor u prestasies en bydraes dusver kan van waarde wees.
 • Die aansoeker moet die VOORGESKREWE VRAELYS (by die kerkkantoor verkrygbaar) voltooi en dit moet die aansoek vergesel.
 • Die aansoeker moet skakels verskaf van haar/sy EREDIENSOPNAMES EN/OF AANLYN EREDIENSTE.
 • Aansoeke moet vertroulik gemerk word en kan per e-pos gestuur word aan die Pre-advies Voorsitter, Koos Eksteen (Epos: bestuurder@riversdalwes.co.za). Enige telefoniese navrae oor die advertensie kan gerig word aan: Koos Eksteen, Pre-Advies Voorsitter: 0825541929.
 • Gekortlyste kandidate sal aan ‘n professionele/gestruktureerde keuringsproses onderwerp word. Sodanige kandidate moet vir onderhoude beskikbaar wees op ‘n datum, tyd, en plek soos deur die Keuringspaneel bepaal. Die proses kan ‘n preekbeurt, psigometriese toetsing en ander praktiese evaluering insluit.
 • Indien applikante teen 25 Junie 2022 geen terugvoering van haar/sy aansoek ontvang het nie, kan daar aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was. Die Kerkraad behou die reg voor om geen aanstelling te maak nie.
SLUITINGSDATUM: 07 Junie 2022
 
DIENSAANVAARDING: 01 Januarie 2023

 

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure

Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie