TWEE NUWE PUBLIKASIES – Wentzel Coetzer

TWEE NUWE PUBLIKASIES – Wentzel Coetzer

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens WENTZEL COETZER
Stuur alle eposse aan wentzelc@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe…

TWEE NUWE PUBLIKASIES

Die tuiskoms van geestelike weeskinders

Die inhoud van hierdie boek berus op die basiese onderskeid tussen enersyds toksiese godsdiens waar mense emosioneel en geestelik verwond word, en andersyds egte godsdiens waar daar ʼn intieme interaksie is met die Vaderhart van God. Hierdie onderskeid kan ook beskryf word aan die hand van die beelde van enersyds die gesindheid van geestelike weeskinders, teenoor andersyds die benadering van ware seuns en dogters van die Vader. Teen die agtergrond van Jack Frost se verhaal word beskryf hoedat daar oorbeweeg kan word vanaf geestelike weeskinders uiteindelik tot by seuns en dogters wat by die Vaderhuis gearriveer het. Die praktiese voorbeelde uit Jack se verhaal is aangrypend en lewensveranderend.

 

Prys: R150 (plus koerier koste)

 

In die doolhof van dissosiasie en fragmentasie. Pastorale begeleiding

 

Die tema van dissosiasie en fragmentasie is enersyds ʼn tema met diep wortels in die veld van die psigologie en psigiatrie. Andersyds is dit egter krities belangrik dat pastorale beraders ook hiervan sal kennis neem omdat daar vanuit die pastoraat baie beslis ʼn deurslaggewende bydrae gelewer kan word in die begeleiding van beradenes. Die ideaal sou wees vir so ʼn berader om dan deel te kan wees van ʼn multidissiplinêre span. In hierdie boek word gepoog om die kontoere te trek van so ʼn moontlike multidissiplinêre benadering waar die verskillende dissiplines hande kan vat ten einde beradenes te begelei na heling en vryheid. Wat die pastoraat betref, val die klem ook besonder sterk op die rol van gebed as deel van die begeleidingsproses.

 

Prys: R150 (plus koerier koste)
Prys van beide boeke tesame: R270 (plus koerierkoste R86 – totaal: R356)
Bank gegewens:
Capitec spaar rek: 1487438425
Tak kode: 470010
Potchefstroom
Naam van rek: Prof WC Coetzer
Kontak gegewens:
wentzelc@gmail.com – 0836600409

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure
 / Vrywaring / Popia

 

 

 

Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie