VAKATURE: VOLTYDSE LERAARSPOS – NG Bloemfontein-Noord Klipkerk

VAKATURE: VOLTYDSE LERAARSPOS – NG Bloemfontein-Noord Klipkerk

Kerknuus:

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG BLOEMFONTEIN-NOORD KLIPKERK
Stuur alle eposse aan wollie992@telkomsa.net Klik hier vir aanlyn weergawe…
NG BLOEMFONTEIN-NOORD KLIPKERK

VAKATURE: VOLTYDSE LERAARSPOS

Sluitingsdatum van aansoeke: 10 November 2021
Diensaanvaarding: 1 Februarie 2022

Ons nooi gelegitimeerdes van die NG Kerk uit om aansoek te doen vir hierdie voltydse leraarspos.

Profiel van gemeente en gevolglike vereistes waaraan leraar moet voldoen

 • Ons kerkgebou en kantore lê aan die rand van die middestad Bloemfontein. Gemeentelede kom vanuit randstad woonstelle, asook voorstedelike woonbuurte met meenthuise, huise en enkele plase. Ons het ongeveer 1500 belydende lidmate en 300 dooplidmate.
 • Eenheid van die verskeidenheid. Verskillende spiritualiteite, liedere en ouderdomgroeperings moet in die eredienste akkommodeer word. Ons leuse is nie óf-óf nie, maar én-én.
 • Eredienssentriese gemeente. Skrifgetroue, aktuele en dinamiese prediking is ‘n vereiste om lidmate in eredienste toe te rus om die Woord van God in die breëre samelewing uit te leef.
 • Ons kerkgebou se ligging (randstad/middestad) word deur ons as ‘n geleentheid beskou om ‘n multikulturele missionale bediening te realiseer. Dis tans ‘n leemte by ons.
 • Rekenaarvaardigheid en die vermoë om digitale projeksies in die erediens te doen, is belangrik. Die leraar moet in staat wees om eie preekvideos op Whatsapp groepe, YouTube en Facebook blad te plaas.
 • Ons Sorg en Omgee bediening is een van die hoofpilare van ons gemeente. Ons het baie lidmate wat geweldig arm is en versorg moet word. Ons leraar moet ‘n hart en passie hê vir behoeftiges.
 • Pastoraat en berading aan mense van alle ouderdomsgroepe, individueel en in gesinsverband, is wesenlik.
 • Ons kategese (voorskool tot graad 11) is vir ons uiters belangrik. Die Covid inperkings het ons sterk geknou op hierdie vlak. In samewerking met die kategesehoof moet ons kategese weer opgebou word. Die leraar gee leiding en toerusting aan kategete, verstaan kinders en tieners se ontwikkelingsfases en weet hoe om hulle te bereik, en kan die finalejaars begelei tot belydenisaflegging.
 • Ons is nie ‘n dolerende gemeente nie.
 • Weens die Covid inperkings is ons finansiële posisie onder druk en gevolglik ‘n groot uitdaging. Ons is egter nie in ‘n finansiële krisis nie en ons glo dat God sal voorsien en dat ons sal oorleef.
 • Die leraar is ‘n ‘all-rounder’ wat in noue skakeling met die kerkraad en al die diensterreine werk.

Vergoeding
Volgens sinodale skaal/byvoordele riglyne. ‘n Pastorie word nie voorsien nie, wel ‘n verblyftoelaag. Al hierdie inligting is op aanvraag beskikbaar.

Jou aansoek
Jou CV met 2 referente moet gestuur word aan die Voorsitter van ons Gemeentebediening, Danie Janeke, epos danie.janeke@gmail.com. Indien jy preke op digitale media het (bv. YouTube), stuur vir ons die link.
Vir verdere inligting skakel Danie 082 453 5446 of dr. Wollie Grobler 082 829 8718 (epos wollie992@telkomsa.net).

Die kerkraad behou die reg voor om nie ‘n aanstelling uit die aansoeke te maak nie./em>

 

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure
Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie