Vakature: Saakgelastigde

Vakature: Saakgelastigde

Kerknuus:

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens die NG KERK
Klik hier vir aanlyn weergawe…
Navrae by ngkadmin@kaapkerk.co.za

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika maak die vakature vir ’n PSD (predikant in sinodale diens) in die Diensgroep vir Ondersteuningsdiente bekend. 
Die Saakgelastigde (soos hierdie pos bekendstaan) se uitgebreide verantwoordelikhede kan vanaf die webwerf gelaai word: https://www.kaapkerkadmin.co.za/poste

OPSOMMENDE VERANTWOORDELIKHEDE

  • Doeltreffende bestuur van die NG Kerk in SA se finansies, eiendomme, personeelsake, kommunikasie en regsfunksies.
  • Predikante Pensioenfonds en Amptenare Pensioenfonds.
  • Finansiële pligte word op deelnemende wyse uitgevoer met die hulp van ‘n bestuurspan, spesialiste uit die mark en in oorleg met die Taakspan vir Finansies en Administrasie en trustees van die onderskeie pensioenfondse.

VEREISTES

  • Bewese ervaring en insig ten opsigte van die realiteite wat die Kerk in 2021 beleef, met die roeping om in hierdie verband Skrifgetroue leiding te gee.
  • Kennis van finansiële bestuur, begrotingsbestuur en -beheer.
  • Bewese administratiewe en bestuursvaardighede – veral binne spanverband.
  • Visionêre leierskap en goeie kommunikasievaardighede.
  • Teologiese opleiding sal as aanbeveling dien.
  • Beskikbaar vanaf 1 Februarie 2022.

VERGOEDINGSPAKKET: Volgens die NG Kerk in SA se salarisskaal vir PSD’s.

SLUITINGSDATUM:  Maandag 18 Oktober 2021 om 12:00.
Stuur u aansoek as een PDF per e-pos aan: ngkadmin@kaapkerk.co.za

NAVRAE: Persoonlike navrae kan aan die voorsitter van die pre-advies taakspan, ds Nelis Janse van Rensburg (082 821 2730) gerig word.  Sien ook: https://www.kaapkerkadmin.co.za/poste/ en https://www.kaapkerkadmin.co.za/

 

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure

 

Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie