Vakature: Leraar

Vakature: Leraar

Kerknuus:

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE KAMEELBOOM
Stuur alle eposse aan ngkameelboom@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe…

NG Gemeente Kameelboom

Vakature: Leraar
Kontrakpos vir een jaar


Gemeente profiel:
 • Kameelboom is n plattelandse gemeente wat bestaan uit twee preekpunte.
 • Kameelboom is geleë 150km van Vryburg in die Noord-Wes
 • Die gemeente is deel van die Ring van Mafikeng( Sinode Noordkaapland)
 • Die gemeente se mense verhoudinge is van groot belang.
 • Kameelboom gemeente het die potensiaal om op te staan met die regte leiding.
Leraarsprofiel:
In aansluiting by ampspligte soos omsktyf in Artikel 9 van die Kerkorde, moet die leraar…
 • Iemand wees wat die Here liefhet en ‘n roeping het om in Sy diens te staan.
 • Entosiasties wees oor Gereformeerde skrifgetroue prediking.
 • ‘ n Gelegitimeerde van die NG Kerk wees.
 • Pastorale versorging as belangrik ag.
 • Leiding kan neem en met die Kerkraad en gemeente as ‘n span kan saamwerk.
 • Jeug kan inspireer om betrokke te wees by die Kerk maar wat ook die behoefte van ons mense kan aanspreek.
 • Huisbesoeke doen.
 • Kategese leiding kan gee

Vergoeding:

R 16 500
R 6000 (Reistoelaag)
Pastorie beskikbaar vir Gratis verblyf

Aansoeke:

 • Volledige CV met drie toepaslike referente (elektronies) aan saakgelastigde
 • Verdere reëlings rekende onderhoude sal met geselekteerde kandidate bespreek word.

Sluitingsdatum: 31 Julle 2021
Diensaanvaarding: 1 September 2021

Navrae:
Skriba : ngkameelboom@gmail.com
Selfoon: 079 842 5340
Leier ouderling: G. Nieuwoudt 082 823 4920
Konsulent: 083 228 2493/076 351 8969

 

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure
Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie