Vrywillige Voltydse leraar

Vrywillige Voltydse leraar

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens DRC KGALAGADI
Stuur alle eposse aan tcdutoit@icloud.com Klik hier vir aanlyn weergawe…
DUTCH REFORMED CHURCH KGALAGADI (DRCB Botswana)

Biddend afwagtend op aansoeke vir ‘n VRYWILLIGER voltydse leraar.

Gemeente:

Die gemeente is geleë in die heel suidwestelike hoek van Botswana, in die Kgalagadi semi-woestyn. Die gemeente:

·         Het geografies ‘n deursnee van 480 kilometer;

·         Bestaan uit ongeveer 318 volwasse en 212 dooplidmate, wat verspreid oor die drie wyke woon;

·         Daar is ‘n kerkgebou by elkeen van die vyf preekpunte:

    o   Werda en Kokotsha (B 81, D 48);

    o   Tsabong (B 58, D 51);

    o   Bokspits en Struizendam (B 179, D 113).

·         Elke wyk funksioneer met ‘n wykskerkraad, wat gesamentlik die Kgalagadi-kerkraad vorm. Laasgenoemde vergader minstens twee (2) keer per jaar;

·         Die Werda-Kokotsha-wyk word tans bedien deur ‘n sendeling-egpaar uit Reebok, SA;

·         Ongeveer 95% van die lidmate is Afrikaanssprekend, alhoewel eredienste op Tsabong hoofsaaklik in Engels aangebied word;

·         Is die inisieerder en draer van die vier (4) Vroeë Kinderontwikkeling-speelgroepe (Struizendam, Bokspits, Vaalhoek en Rappelspan). Hierdie speelgroepe word bestuur deur ‘n kommissie van die kerkraad en verteenwoordigers uit die plaaslike gemeenskappe en geskied in noue samewerking van die Kgalagadi Distriksraad en ook die Ministerie van Plaaslike Ontwikkeling;

·         Het ‘n gevestigde bediening onder voor- en laerskoolkinders uit die gemeenskap van Tsabong, ongeveer 130 in getal. Op Werda is daar ook ‘n groeiende jeugbediening onder leiding van die sendeling-egpaar.

Verantwoordelikhede:

1.      Om die DRCB Kgalagadi, in samewerking met die kerkraad, te lei in die vervulling van die gemeentelike missie:

 o   Om God te verheerlik deur:

  §  luisterend en doelbewus sy wil in alles te soek;

  §  sy Heerskap sigbaar te maak deur individueel en as gemeente sy wil te gehoorsaam;

  §  sigbare onderlinge eenheid en liefdevolle verhoudings as van die aller grootste belang te beskou;

  §  doelbewus ’n verskil te maak in ons konteks, gemeenskap en die wêreld;

  §  leiers wat self navolgers van Christus is;

  §  ons identiteit, as God se gestuurdes, al meer te verstaan en te leef.

2.      Die vervulling van alle leraarspligte.

3.      Die primêre fokus van die bediening sal op Tsabong gevestig wees.

4.      Minstens drie keer per jaar moet die bediening van sakramente, hou van wykskerkraadsvergaderinge en toerusting van kerkraadslede ook by die Bost- en Werda-Kokotsha-wyke aangebied/gehou word.

Kwalifikasies:

1.      ‘n Eerlike roeping deur die Here om hierdie gemeente en gemeenskappe wat onder armoede gebuk gaan, in buitengewone en uitdagende omstandighede te bedien.

2.      Geordende predikant van die Ned Geref Kerk (dienend of emeritus). Aangesien die predikant as vrywilliger sal funksioneer, is dit nie nodig om as leraar van die DRCB bevestig te word nie.

3.      Vlot Afrikaans- en Engelssprekend. Setswana-magtigheid sal ‘n pluspunt wees.

4.      ‘n Oortuiging van die missionale karakter van die kerk, asook die gestuurdheid van elke individuele gelowige.

5.      ‘n Skrifbeskouing in lyn met die Drie Formuliere van Eenheid en nie beïnvloed deur die huidige moderne teologiese strominge in die Ned Geref Kerk nie.

6.      Moet gemaklik as deel van ‘n span kan funksioneer, met agting vir die rol wat die kerkraad speel in die leiding van die gemeente.

Vergoeding:

  • Vanweë die finansiële omstandighede van die gemeente kan GEEN vergoeding aangebied word nie. Die leraar moet eie finansiële ondersteuningsbasis hê vir persoonlike, asook bedieningsbehoeftes;
  • Gratis pastorie word verskaf (drie-slaapkamer dupleks, 100 vk m in totaal, derde kamer is afsonderlike buite-eenheid met badkamer), asook gratis water en elektrisiteit.

Vir meer inligting kontak:

·         Gerald Steenkamp (+267-73-422-007) – voorsitter van Tsabong-kerkraad

·         Kosie Steenkamp (+267-73-588-234) – voorsitter van Kgalagadi-kerkraad

·         Wilhemina Phiri (+267-72-733-416) – skriba van Tsabong-kerkraad

·         Ds TC du Toit (+27-79-511-4811 / +267-72-879-653) – vorige vrywillige leraar

·         Epos:  tcdutoit@icloud.com

Aansoeke sluit:   30 Junie 2021

LET WEL:  Aanstelling sal afhanklik wees van verkryging van verblyfspermit in Botswana.


 

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523
Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure
Comments are closed.
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523
Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure