Vakature: Leraar (Onbepaalde termynpos)

Vakature: Leraar (Onbepaalde termynpos)

Kerknuus:

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE LYDENBURG
Stuur alle eposse aan nglydenburg@lantic.net Klik hier vir aanlyn weergawe…
NED. GEREF. GEMEENTE LYDENBURG VAKATURE: LERAAR (Onbepaalde termynpos) 

 

Gemeenteprofiel:

Lydenburg is ‘n plattelandse dorp geleë op die Mpumalanga Platorand. Die dorp het ‘n uitstekende Laer- en Hoërskool asook verskeie kleuterskole. Ons is ‘n diverse eenmansgemeente wat grootliks bestaan uit ‘n boerderygemeenskap, maar ook met  beduidende sake – en mynboukomponente. Binne ons grense val ‘n tehuis vir bejaardes asook ‘n sentrum vir verstandelik gestremdes.

Leraarsprofiel:
Ons gemeente het ‘n leraar nodig wat, behalwe die pligte vervat in Art.9, ‘n energieke motiveerder moet wees wat ons tot ‘n aktiewe dienende gemeente kan lei. Ons stel ‘n hoë premie op skrifgetroue prediking, maar ook met ruimte vir jeugbediening en lofprysing. Ons wil graag ‘n leraar hê wat aktief by die jeug betrokke is sonder om die bejaardes af te skeep. Huis-en siekebesoek is vir ons baie belangrik. Die leraar moet gemaklik wees met die gebruik van multimedia en  ander sosiale platforms.

Versorging / vergoeding:

‘n Vergoedingspakket sal onderhandel word.

Pastorie op ‘n ruim erf is beskikbaar.

 

Aansoeke:  

1.   Aansoeke sluit op 6 April 2021

2.   Aansoeke tesame met CV’s (waarby die name en kontaknommers van 3 referente ingesluit

      is) moet gerig word aan:

 

     Die Saakgelastigde                                   

     Posbus 56                               

     Lydenburg                            

     1120

      Tel: 013 235 3101

     

      e-pos: nglydenburg@lantic.net

 

Die kerkraad behou hom die reg voor om nie noodwendig ‘n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

 

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie